TESTAMENTE

Vad är ett testamente och vilka formkrav finns?

Ett testamente är ett juridiskt dokument där det framgår vad testatorn vill ska hända med dennes tillgångar när denne avlidit. Formkraven som ställs på ett testamente kan utläsas ur ärvdabalkens bestämmelser. Ett testamente ska vara upprättat skriftligen. Testatorn ska underteckna testamentet och undertecknandet ska bevittnas av vittnen. De två vittnena ska vara närvarande samtidigt och de ska vara medvetna om att handlingen är ett testamente, men inte nödvändigtvis vad testamentet innehåller. Testamentsvittnena ska underteckna testamentet och bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist.

Vem kan vara vittne?

Vem som helst kan inte agera som vittne för att ett testamente ska vara giltigt. Syftet med reglerna om vem som får vara vittne är att motverka jäv. Ett vittne får inte vara under 15 år och inte ha en psykisk störning som påverkar insikten om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnen får inte heller vara en person som är släkt med testatorn, någon som omfattas av testamentsförordnandet eller vara släkt med någon som omfattas av testamentsförordnandet.

 

Ogiltigt testamente

I vissa fall kan ett testamente bli ogiltigt trots att formkraven är uppfyllda. Det kan exempelvis handla om att testatorn inte varit behörig att förfoga över egendomen, att testatorn varit påverkad av en psykisk störning när testamentet upprättades eller att testamentet har upprättats genom tvång, otillbörlig påverkan eller svikligt förledande. Den som anser att ett testamente är ogiltigt på någon av dessa grunder måste väcka en klandertalan i domstol inom sex månader. Domstolen bedömer om ett testamente ska bli ogiltigförklarat.

Närmare om ogiltighetsgrunden avseende otillbörlig påverkan

För att det ska utgöra en otillbörlig påverkan måste testators viljefrihet ha påverkats. Vem som utövat inflytandet och testators personliga egenskaper är av intresse när det ska bedömas hur mottaglig testatorn varit för annans otillbörliga påverkan. Det bör dock noteras att det inte krävs någon kraftigare påverkan för att ett testamente ska bli ogiltigt.

I målet NJA 1944 s. 548 ansågs missbruk av viljesvaghet ha förekommit i förhållande till en 79-årig man som blivit allvarligt sjuk och intagen på sjukhus. Mannen, som dog några dagar senare, hade övertalats att skriva ett nytt testamente. 

Behöver du veta mer?
Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente, har ni andra frågor om arv eller behöver ni annan juridisk rådgivning, kan ni alltid kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt möte.

 

 

 

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg