VILKA SKYLDIGHETER HAR DET OFFENTLIGA MOT ENSKILDA I FÖRVALTNINGEN?

feb 1, 2024

Att handskas med myndigheter är något nästan alla människor kommer behöva göra i sitt liv men det kan upplevas både krångligt och trögt. Man kan känna sig maktlös i förhållande till det offentliga och därför är det bra att känna till vilka skyldigheter det offentliga har gentemot den enskilda när det gäller förvaltningsärenden. Dessa skyldigheter uppkommer i alla ärenden hos en myndighet vare sig det gäller ansökan om studielån, bygglov eller om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. 

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET

Myndigheten har en skyldighet att erbjuda en smidig och enkel kontakt med den enskilde. Du har rätt till ett trevligt bemötande och du ska kunna få sådan hjälp så att du kan tillvarata dina intressen. Du har rätt att få svar på dina frågor och om du har kommit till fel myndighet ska du få vägledning i vart du kan vända dig för att få hjälp med ditt ärende. Myndigheterna har också en skyldighet att vara tillgängliga för kontakt med den enskilde. Det kan handla om att ha rimliga öppettider på deras kontor eller vara tillgängliga över telefon och mail. Har du skickat in en ansökan som är ofullständig eller oklar så har myndigheterna en skyldighet att hjälpa dig med att rätta till den bristen. Ditt ärende ska alltså inte bli obehandlat bara för att myndigheten saknar nödvändigt underlag. 

 

SKYNDSAMHET OCH KOMMUNIKATION

Myndigheterna har en skyldighet att hantera ditt ärende skyndsamt. Vet myndigheten om att ärendet kommer att bli försenat ska de meddela den enskilde om detta och redovisa för anledningen till förseningen. Har du inte fått ett beslut inom sex månader från att du skickade in din ansökan så kan du skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet, en så kallad dröjsmålstalan. Då har myndigheten fyra veckor på sig att avgöra ditt ärende. Du har även rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Myndigheterna ska själva underrätta dig som part i ärendet om allt material som kan vara av betydelse för beslutet och ge dig tid till att yttra dig. 

 

BESLUTSMOTIVERING

Kanske den viktigaste delen i ett myndighetsbeslut är motiveringen. Är det inte uppenbart obehövligt (exempelvis om du får precis det du önskat om i din ansökan) så ska beslutet innehålla en klargörande motivering. Här ska det framgå vilka lagregler som myndigheten använt och vilka omständigheter i ditt ärende som ledde fram till beslutet.

AVSLUTANDE ORD

Upplever du att en myndighet tagit för lång tid på sig eller att du inte fått en ordentlig motivering till ditt beslut? Tveka inte med att höra av dig till oss på HandelsJuristerna!

Nicole Khouri

Juridisk Konsult

Februari 2023

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg