Vad gäller när man skriver samarbetsavtal och vad bör man tänka på?

Ska du starta upp ett projekt med en konsult, samarbeta med ett företag, kommun eller förening eller kanske reglera ansvaret mellan delägarna i ditt bolag? Oavsett vilket är det i dessa lägen viktigt med ett samarbetsavtal som ser till att alla parter blir nöjda och förstår vad som förväntas av var och en. Vi på HandelsJuristerna har stor erfarenhet av att skriva samarbetsavtal och hjälper dig att få ut bästa möjliga ur samarbetet. Låt oss se till att inget viktigt missas att regleras och att ditt samarbetsavtal blir tydligt utformat.

Vad är egentligen ett samarbetsavtal?
Ett samarbetsavtal är ett avtal där två parter samarbetar, ofta under en längre tid. Ett sådant avtal skapar en lojalitet och trygghet mellan parterna och kan även ses som en konkurrensfördel på så sätt att parterna kan välja att inte samarbeta med varandras konkurrenter. Samarbetsavtal kan handla om olika typer av informationsutbyte, köp mellan tillverkare och återförsäljare eller om olika tillstånd och licenser gällande användandet av immaterialrättsliga rättigheter. Ett samarbetsavtal fastställer relationen mellan parterna och deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Även om ett samarbetsavtal överlag kan ingås muntligen rekommenderar vi, främst ur bevishänseende, att det ingås skriftligen.

Vad är viktigt att tänka på och bör regleras?
Det är som i alla avtal viktigt att avtalet är tydligt utformat och heltäckande. Detta kanske är ännu viktigare just i ett samarbetsavtal som rör långvariga samarbeten där relationen mellan parterna är viktig och där konflikter kan leda till att båda parters verksamheter skadas. Innan ett samarbete inleds kan det vara bra att göra en ekonomisk granskning för att inte inleda samarbete med ett företag som sedan går i konkurs.

Det är sedan viktigt att i starten vara specifik med vad samarbetet ska gå ut på, vad som ska ingå och inte ingå, vad syftet med samarbetet är och vilka mål som eftersträvas. Tänk på vad som är viktigt just för dig och var noga med att säkra ditt bolags egna rättigheter, som exempelvis varumärken eller andra ekonomiska intressen. Var tydlig när era rättigheter och skyldigheter regleras i avtalet.

Det kan även vara viktigt att se över om det ska vara tillåtet att samarbeta med konkurrenter och om konkurrensklausuler då ska införas eller inte. Det är inte alltid nödvändigt och vid exempelvis avtal om licenser och rättigheter kan ensamrätt uppnås utan sådana. De kan i andra fall vara en bra sak att ha, men det är viktigt att förstå att de enbart är tillåtna till en viss nivå. De får inte ha en för stor negativ konkurrensbegränsande påverkan på marknaden. När det gäller avtal mellan parter som befinner sig i olika led på marknaden är risken inte lika stor att samarbetet är otillåtet som om exempelvis två företag som befinner sig i samma led samarbetar och upprättar konkurrensklausuler mellan varandra. Vi har koll på precis vad det är som gäller och hjälper till att identifiera just ditt behov. 

 

Finns det fler saker att tänka på?

Som när det gäller alla avtal är det mycket saker att hålla koll på och det är viktigt att inte glömma bort detaljerna. En sådan detalj är om det finns flera avtal mellan parterna. Det är då nödvändigt att se till att avtalen inte motsäger varandra eller om så är fallet åtminstone gemensamt bestämma vilket av avtalen som ska ha företräde framför det andra.

Grundbulten för ett bra avtal är att vara noggrann i alla hänseenden. Reglera sekretess gällande företagshemligheter och liknande. Ställ frågor som: Hur länge ska avtalet gälla? Hur lång ska uppsägningstiden vara? Kan samarbetet avslutas i förtid? Hur? Det kan vara smart att i början, för att lära känna den andra parten, starta med korta avtal som sedan kan förlängas. Skulle samarbetet inte fungera kan det även vara en god idé att ha en möjlighet att kunna avsluta samarbetet tidigare än tänkt. För att inte riskera att begå avtalsbrott är det i sådana fall viktigt att vara överens om när och hur samarbetet kan avslutas.

Andra frågor att tänka på är när de olika åtaganden ska fullgöras och vem som är ansvarig för vad. Kan avtalet överlåtas? Vad ska gälla vid eventuella tvister? Vilka sanktioner ska gälla om en part begår ett avtalsbrott? Ska straffet vara skadestånd? Vite? Frågorna som avtalet ska besvara är många. 

 

Ett tips är att vara den första som tar fram ett utkast på samarbetsavtalet. Då kan utkastet anpassas efter dina egna behov och önskemål och förhandlingen tar utgångspunkt i det du tycker är viktigast. Den andra parten måste då komma med förslag på anpassningar och det kan vara en fördel för dig. På samma sätt är det viktigt att du noggrant granskar ett förstautkast på avtal från din motpart och inte glömmer bort vad du värdesätter i samarbetet. Låt oss på HandelsJuristerna underlätta i dessa steg och hjälpa dig med att utforma ett avtal anpassat just efter dina behov. Vi ser till att motpartens förslag fortfarande gör dina förhoppningar och förväntningar med samarbetet möjliga.

Psst… 

… du vet väl att HandelsJuristerna är den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner? Några av våra vanligaste tjänster är avtalsgranskning, varumärkesregistrering, integritetspolicy och aktieägaravtal. Eftersom våra konsulter till lika stor del får betalt genom praktik och merit som av ekonomisk ersättning kan vi erbjuda våra tjänster till en bråkdel av vad en advokat kostar. Marknadens bästa pris helt enkelt.

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 072 853 97 38 

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg

 

FÖLJ OSS