ATT BEGÄRA OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGA MYNDIGHETSBESLUT 

dec 19, 2023

Har du blivit nekad studiestöd av CSN eller fått avslag på ditt ärende om bygglov? Då kanske det är dags att begära omprövning eller överklaga beslutet. Omprövning och överklagande står till förfogande för alla som har fått ett negativt beslut från en myndighet och att veta hur dessa möjligheter ska utnyttjas kan komma till stor nytta.

Myndighet
En myndighet är ett antingen statligt eller kommunalt organ som verkställer de beslut som regeringen fattar. Myndigheter utövar alltså statens makt mot folket. I Sverige finns det 342 olika myndigheter under regeringen och självklart fungerar inte dessa exakt likadant men grunden för hur myndigheter ska sköta sin verksamhet är gemensam för alla och regleras i Förvaltningslagen. 

Omprövning
En omprövning innebär att myndigheten som fattade ett beslut i ditt ärende går igenom ärendet en gång till för att se till så beslutet blev korrekt. Om myndigheten upptäcker att de tidigare kommit fram till fel slutsats kan det ske en ändring av beslutet. Grund för ändring kanvara att myndigheten gjorde fel under handläggningen eller att de missade omständigheter som var avgörande för utfallet. Omprövning kan ske på begäran av dig eller på myndighetens egna initiativ. Viktigt att känna till är att myndigheter inte får ändra ett beslut till nackdel för dig. Detta blir främst aktuellt när du har fått ett delvis gynnande beslut, till exempel om du har beviljats 4000 kr i bistånd fast du sökte om 6000 kr. Det innebär att du aldrig behöver vara orolig för att begära omprövning, det värsta som kan hända är att inget nytt beslut fattas då bidraget inte får sättas ned.

Överklagan
En överklagan innebär, precis som vid omprövning, att ditt ärende tas upp igen men med skillnaden att det nu sker hos en högre instans. Vid överklagande av myndighetsbeslut är det förvaltningsrätten som ska gå igenom ärendet. För att få överklaga till förvaltningsrätten krävs det att beslutet från myndigheten har gått dig emot, helt eller delvis, och att beslutet påverkar dig på ett inte obetydligt sätt. Kommer Förvaltningsrätten framtill att myndigheten har fattat fel beslut, kommer de att ändra beslutet. Inte heller vid överklagande får ett beslut ändras till nackdel för dig. En överklagan kan alltså göras när en omprövning inte ger önskat resultat men det finns inget krav på att ompröva ett beslut innan en överklagan görs.

Vill du veta mer?
Behöver du hjälp med att skicka in en omprövning eller överklagan, har du andra frågor kring myndighetsbeslut eller behöver du annan juridisk rådgivning? Då kan du alltid kontakta oss för ett kostnadsfritt möte! 

Gappe Törnqvist

Juridisk Konsult

December 2023

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg