GDPR: Fem punkter att hålla koll på!

GDPR, General Data Protection Regulation, är en lag som syftar till att skydda och stärka individens rättigheter när det gäller personlig data. Genom att införa regler för hur olika aktörer hanterar och skyddar personuppgifter har GDPR fått en betydande inverkan på hur vi alla interagerar med och delar vår information. Denna artikel kommer att belysa fem viktiga punkter att tänka på i förhållande till GDPR. 

När man samlar in personuppgifter är det viktigt att tänka på följande fem punkter.

1. Syftet med insamlingen.
Det är viktigt att klargöra i vilket syfte samt vilken rättslig grund som ligger till grund för att personuppgifterna behandlas. De olika rättsliga grunderna och rättfärdigade syftena framgår av Dataskyddsförordningen. 

2. Typ av personuppgifter.
Det är viktigt att överväga vilken typ av personuppgifter som samlas in och hur känsliga dessa uppgifter är. Ju mer känsliga uppgifterna är, desto högre skyddsnivå krävs för att hantera dem och det kan i vissa fall vara helt otillåtet att samla in dem.

3. Datahanteringsprinciper.
Personuppgifterna måste behandlas på ett säkert och rättvist sätt, och endast användas i enlighet med det angivna syftet. De som har tillgång till uppgifterna bör ha begränsad tillgång, och det bör finnas mekanismer för att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst, förlust eller skada.

4. Dataskyddsrättigheter.
Den registrerade personen har en hel del r
ättigheter vilka däribland inkluderar en rätt att begära åtkomst till sina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter och att begränsa eller invända mot behandlingen av uppgifterna. Det är således viktigt att ha rutiner på plats för att hantera sådana begäranden.

5. Dataskyddsåtgärder.
Organisatoriska och tekniska åtgärder bör vidtas för att skydda personuppgifterna. Detta inkluderar användning av lösenordsskyddade system, kryptering av uppgifter under överföring, och regelbunden uppdatering av programvara och säkerhetssystem.

Avslutande ord
Detta är ingen uttömmande lista, och at
t bryta mot en eller flera av dessa punkter kan leda till kännbara konsekvenser varför det kan vara bra att kontinuerligt ta hjälp av juridisk rådgivning för att se att de rutiner som finns stämmer överens med Dataskyddsförordningen och andra lagar och förordningar kopplade till denna.

Mathilda Silfversten Frizell
Senior juridisk konsult

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg