ATT KÖPA OCH SÄLJA BEGAGNAT

feb 7, 2024

Är ditt förråd fullt av gamla saker som du vill sälja eller funderar du på att köpa något begagnat av en annan privatperson? Då finns det vissa saker att tänka på.

TILLÄMPLIG LAG: KÖPLAGEN

Vid köp mellan privatpersoner är det köplagens regler som gäller. Till skillnad från vid konsumentförhållanden, alltså när en privatperson köper av ett företag, har köparen inte lika starkt skydd, då både köparen och säljaren anses vara lika starka. Dessutom är köplagen dispositiv. Att lagen är dispositiv innebär att den endast tillämpas i de delar där parterna inte kommit överens om något annat. Därför är det viktigt att känna till köplagens bestämmelser och möjligheten att avtala om det man anser är särskilt viktigt

 

VARANS SKICK

När man köper begagnat är skicket på varan viktigt. I första hand gäller det som parterna avtalat om eller som säljaren annars har informerat köparen om. I annat fall ska skicket motsvara det som köparen med fog kunnat förutsätta. Vad detta innebär är svårt att bestämma generellt, men man kan säga att det är ett normalt skick baserat på all den information som köparen fått om varan. Stämmer inte varan överens med det som parterna avtalat om eller det som köparen med fog kunnat förutsätta, är varan felaktig. Det finns dock undantag. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han måste antas ha känt till felet vid köpet. 

ATT ÅBEROPA FEL I VARAN: REKLAMATION

För att kunna göra gällande påföljder måste köparen reklamera felet inom skälig tid från att han märkt eller borde upptäckt felet. Till detta hör att köparen har en plikt att undersöka varan vid avlämnandet. För att bestämma vad som anses vara skälig tid måste en bedömning göras från fall till fall. Det kan dock vara bra att känna till att köparen förlorar rätten att åberopa fel om det har gått två år från att han eller hon tog emot varan. Men det finns ett undantag: om säljaren har agerat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder, kan köparen ändå åberopa att varan är felaktig, även om han inte reklamerat inom skälig tid eller det har gått mer än två år. Detta undantagsfall kommer inte att behandlas närmare i artikeln. 

PÅFÖLJDER VID FEL I VARA

Vad kan då köparen göra om varan är felaktig? Det finns ett antal påföljder som aktualiseras enligt köplagen. I de flesta fall är det dock mest lämpligt att kräva prisavdrag eller att häva köpet. Prisavdrag innebär att man sätter ned priset på varan, baserat på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Vid hävning går istället köpet tillbaka. Med andra ord ska säljaren få tillbaka sin vara, och köparen ska få tillbaka sina pengar. 

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis saknas en stark skyddslagstiftning vid köp mellan privatpersoner. Om parterna inte avtalar måste eventuella tvister lösas med hjälp av köplagens regler, som kan vara väldigt svårtolkade. Därmed är det svårt att veta vilka följder som kan bli aktuella. 

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss för att boka in ett kostnadsfritt möte!

Birk Linde

Juridisk Konsult

Februari 2023

HANDELSJURISTERNA

Handelsjuristerna är en affärsjuridisk byrå driven av juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg. Vår vision är att vara den flexibla och okomplicerade byrån som gör juridiken lättillgänglig för såväl företag som privatpersoner.

KONTAKTA OSS

E-post: info@handelsjuristerna.se

Telefon: 031 – 20 27 20

Viktoriagatan 9, 411 24 Göteborg